Verksamhetspolicy

Vi ska upprätthålla en så bra arbetsmiljö att ingen behöver drabbas av ohälsa eller olycksfall. En bra arbetsmiljö skapar trivsel, trygghet och engagemang.

Våra arbetsmiljömål är

  • att arbetsmiljöverksamheten ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår dagliga verksamhet.
  • att alla anställda ska få erforderlig utbildning, instruktion och information i skydds- och arbetsmiljöfrågor.
  • att utveckla arbetsmiljön genom ett aktivt arbete med skyddsronder, handlingsplaner, uppföljningar och löpande revisioner.

Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet och utveckla och erbjuda tjänster och produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra miljömål är

  • att vi ska hushålla med råvaror och energi, förebygga föroreningar samt minimera spill.
  • att vi ska öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda.

Vårt mål är att våra kunder ska känna fullt förtroende för oss som leverantör.

Våra kvalitetsmål är

  • att upprätthålla en kvalitet på våra produkter och tjänster som alltid garanterar kundkrav och leveranser enligt överenskommelse.
  • att ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare, underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa bästa kvalitet.

Vi ska arbeta med ständig förbättring inom kvalitet, miljö – och arbetsmiljö enligt fastställda mål.

Vi ska leva upp till gällande föreskrifter, lagar och andra krav som vi ställs inför.

Vi ska hålla en god dialog med leverantörer, kunder, myndigheter, intressenter och allmänhet.

Ständig förbättring av våra produkter, tjänster och teknik samt fortlöpande personalutveckling garanterar företagets åtagande när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hagfors 2013-06-03
Morgan Pettersson, VD

Läs mer